Dějiny ústavnosti
v českých zemích

deputace

= poselstvo, delegace, skupina mluvčích

kontrasignace

= spolupodpis př.člena vlády. Některé pravomoce prezidenta jsou podmíněny právě kontrasignací aby byly uvedeny v platnost

kooptace

= dosazování lidí do mandátů podle stranického klíče, ne na základě jeho zvolení

oktrojovaná ústava

= vyhlášená panovníkem, nebyla přijímána suverénním lidem

ústava

= nejvyšší a základní zákon státu.

ústavní pořádek

= ústavní řád = Ústava ČR+ Listina základních práv a svobod+ ústavní zákony

ústavnost

= jádro zákonitosti, soulad s ústavou

volný mandát

= mandát, který není vázán na rozhodnutí stranických orgánů
Použitá literatura:Wikipedia.org Daniela Svobodová-seminární práce r.1848

Matouš Blažek

2007